Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Bolagsstämma

Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Lykos webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Bolagsstämma 2018

Årsstämma i Lyko Group AB (publ) hölls onsdagen den 25 april 2018, kl 14.00 hos Advokatfirman Vinge på Norrlandsgatan 10, Stockholm.

 Ladda ner
Stämmoprotokoll
Kommuniké årsstämma
Fullmaktsformulär
Kallelse
40 BUTIKER
Nyheter och erbjudanden
Följ oss

Kundtjänst

Copyright 2019