26 APR, 2019

Kommuniké från årsstämma i Lyko Group AB (publ)

Vid årsstämma i Lyko Group AB (publ) (”Bolaget”) den 26 april 2019 fattades följande beslut.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2018. Vidare beslutades att Bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara fem ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade även att till styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Kenneth Bengtsson samt att till styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Kenneth Bengtsson, Rickard Lyko, Anna Carlqvist, Marie Nygren och Gabriel Fitzgerald.

Årsstämman beslutade att omvälja Ernst & Young AB, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noteras att Jonas Svensson kommer vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 300 000 kronor och till övriga av stämman valda ledamöter, som inte är anställda av bolaget, med 150 000 kronor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutades att arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, oförändrat ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna principer för utseende av valberedningen.

För mer information, vänligen kontakta:

Rickard Lyko, VD, Lyko Group AB (publ) 076-026 74 28
Marie Björklund, CFO, Lyko Group AB (publ) 070-144 98 02

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 12.30 den 26 april 2019

Tillbaka till Regulatoriska Pressmeddelanden

Nyheter och erbjudanden

Anmäl dig för nyhetsbrev och sms här!

Följ oss

Kundtjänst

Copyright 2019